Kursy ALS (Advanced Life Support)

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonego nadzoru medycznego (SOR, pogotowie ratunkowe, OIOM, IT, izby przyjęć,). Uczestnicy kursu powinni mieć odpowiednie kwalifikacje medyczne oraz doświadczenie zawodowe.

Cele kursu

 • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz w okolicznościach występujących przed zatrzymaniem krążenia.
 • Nauczenie rozpoznawania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacji przyczyny, wdrożenia działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
 • Przygotowanie do rozwiązywania problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – elementy komunikacji z zespołem, z bliskimi pacjenta, decyzyjność w nagłych sytuacjach.

Program

 • Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej uczestnika. Wynik testu nie wpływa na ocenę końcową po kursie. Od uczestników kursu oczekuje się kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.
 • Intensywny kurs trwa 2 dni. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. W programie kursu znajdują się: wykłady, pokazy, dyskusje. Głównym sposobem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach (do 8 osób na 2-3 instruktorów) przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to 32 osoby (4 grupy po 8 osób).

Tematy wykładów

 • perspektywy ALS,
 • przyczyn i prewencji zatrzymania krążenia,
 • ostrych zespołów wieńcowych,
 • uniwersalnego algorytmu zatrzymania krążenia ALS,
 • opieki poresuscytacyjnej.

Ćwiczenia i warsztaty

 • zaopatrzenia dróg oddechowych,
 • monitoringu, rozpoznawania zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowego EKG,
 • defibrylacja,
 • leczenia zaburzeń rytmu serca,
 • równowagi kwasowo–zasadowej,
 • zatrzymania krążenia (scenariusze ćwiczeniowe),
 • zatrzymania krążenia w sytuacjach szczególnych: zanurzenie, podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia.

Dyskusja na temat

 • etycznych i prawnych aspektów zatrzymania krążenia,
 • protokołu DNAR.

Pokazy

Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów konstruktywnej krytyki.

Sprawdzanie wiedzy

 • Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomość algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.
 • W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu. Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Certyfikat wymaga aktualizacji co 4 lata.

Kursy EPALS (European Pediatric Advanced Life Support)

Adresaci kursuPersonel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Uczestnicy kursu powinni mieć odpowiednie kwalifikacje medyczne i doświadczenie.

Cele kursu

 • Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej.
 • Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u dzieci.

Program

 • Program kursu i omawiane zagadnienia odpowiadają kursom PALS i APLS.
 • Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Wypełnia test wstępny – test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej uczestników i ich przygotowanie do kursu.
 • Kurs trwa 2 dni. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. W programie znajdują się: wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym sposobem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach (do 7 osób na 2–3 instruktorów) przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Wykłady, warsztaty

 • rozpoznania dziecka poważnie chorego,
 • wprowadzenia do zaopatrywania dróg oddechowych,
 • zaburzeń rytmu serca,
 • zaopatrzenia pacjenta po urazie,
 • resuscytacji noworodka,
 • opieki poresuscytacyjnej,
 • etyki w resuscytacji.

Ćwiczenia

 • podstawowe czynności resuscytacyjne,
 • algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych,
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • stabilizację/unieruchomienie kręgosłupa szyjnego,
 • dostęp donaczyniowy (płynoterapia, leki),
 • bezpieczną defibrylację,
 • zaburzenia rytmu serca.

Pokazy

Grupa doświadczonych instruktorów przeprowadza demonstrację na podstawie symulowanych scenariuszy, która uczy oceny krytycznie chorego dziecka i podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych. Pokazy odbywają się przy wykorzystaniu elementów konstruktywnej krytyki.

Sprawdzanie wiedzy

Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, obejmujący zakresem materiał z kursu.

Kursy BLS/AED

Kurs BLS /Basic Life Support/ i AED /Automated External Defibrillation/ jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji.

Cele kursu

 • szkolenie ratowników medycznych oraz osób nie związanych zawodowo z ratownictwem w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych

Program kursu

 • przygotowania przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej tydzień przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.
 • kurs trwa dwa dni (możliwe jest również jednodniowe szkolenie – wyłącznie BLS-AED bez kursu instruktorskiego).
  Pierwszy dzień, podzielony na dwie części poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS – rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna /4 godziny zajęć/ oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS /4 godziny zajęć/. Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora.
  Dzień drugi to Kurs Instruktorski (do kursu przystąpić może osoba, która ukończyła 18 lat). Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria „Instructor Trainer”. Osoby takie po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami. Ilość osób na kursie – maksymalnie 30 osób /5 grup po 6 osób/.

Ocena

Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny dwa lata. Po tym okresie należy odbyć kurs recertyfikacyjny.