Kurs KDRM

Celem Kursu, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu postępowania w stanach nagłych i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Organizacja kursu

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych trwa 48 godzin dydaktycznych, realizowanych w ciągu 6 dni, w tym 15 godzin stanowi część teoretyczną, a 30 godzin część praktyczną. Egzamin pozwalający zaliczyć kurs trwa 3 godziny.

Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmującym zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie.

Za uczestnictwo w KDRM przysługuje 120 punktów edukacyjnych.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2019 poz. 2464).

Podstawa prawna

Szkolenie organizowane jest w oparciu o rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz.1410).

Warsztaty i seminaria dla personelu medycznego

Poza certyfikowanymi przez PRC i ERC kursami organizujemy także autorskie seminaria i warsztaty o następującej tematyce:

  • Poród w warunkach zespołu Ratownictwa Medycznego
  • Wkłucie doszpikowe – alternatywna droga podaży leków
  • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych i ratowników
  • Analiza zapisu elektrokardiograficznego oraz leczenie zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca
  • Farmakoterapia i elektroterapia w stanach nagłego zagrożenia życia
  • Stany nagłe w pediatrii
  • Postępowanie w urazach.
  • Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo oddechowej
  • Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym (8 godzin)
  • Stany nagłe w praktyce lekarza rodzinnego (8 godzin)

Czas trwania seminarium szkoleniowego: 5-8 h. Ceny ustalane są indywidualnie. Za każdą godzinę seminarium przyznawany jest jeden punkt edukacyjny.