Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do:

 • strażaków Państwowej, Ochotniczej lub Wojskowej Straży Pożarnej,
 • ratowników WOPR, GOPR, TOPR,
 • policjanci,
 • żołnierze,
 • funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • członkowie organizacji społecznych o profilu ratowniczym, jeśli zostały włączone do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Cele kursu

Celem kursu jest przygotowanie funkcjonariuszy służb lub członków organizacji społecznych o profilu ratowniczym, współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, do:

 • realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,
 • współdziałania z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zawodowych służb ratowniczych.

Czas trwania i zagadnienia

Kurs trwa 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych.

Tematy

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • Wstrząs
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach – nie więcej niż 6 osób na 1 instruktora.

Kadra

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą lekarze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i ratownicy medyczni posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmują

 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego – tę część prowadzi psycholog posiadający co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe;
 • ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne i wysokościowe – tę część prowadzi osoba posiadająca co najmniej 3–letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

Zaliczenie kursu

 • Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
 • Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu.
 • Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.
 • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu – zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych (działające na podstawie odrębnych przepisów) i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych.
 • Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
 • Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:– dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz– resuscytacji krążeniowo–oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
 • Wykonanie zadań, o których mowa wyżej, oceniane jest odrębnie przez każdego członka komisji, posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).
 • Ocena niedostateczna zostaje postawiona, gdy opowie się za nią co najmniej 75% składu komisji.
 • Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji zaokrąglona do oceny zgodnej z powyższą skalą, z tym, że egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej dostateczną.
 • Kurs prowadzony może być prowadzony w systemie weekendowym lub w dowolnych dniach wskazanych przez zamawiającego.