Kurs pierwszej pomocy

Adresaci kursu

Kurs kierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego.

Cele kursu

Szkolenie ratowników przedmedycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Program

 • Kurs trwa jeden dzień.
 • Pierwszy dzień obejmuje dwa zakresy tematyczne. Pierwszy to podstawowe zabiegi ratujące życie BLS: rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, pozycja boczna bezpieczna (3 godziny zajęć). Drugi zakres to obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS (3 godziny zajęć).
 • Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC.
 • Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji.
 • Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na 1 instruktora.
 • Liczba osób na kursie to maksymalnie 24 osoby (3 grupy po 8 osób).

Kurs pierwszej pomocy u dzieci

Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia to sytuacja bardzo stresująca. Stres jest jeszcze większy, jeżeli zagrożone jest życie i zdrowie dzieci. Tylko znajomość zasad postępowania w tych stresujących sytuacjach, a także opanowanie lęku pozwalają działać skutecznie. Prezentowane szkolenie ma na celu wypracowanie automatyzmu działania, zmniejszenie stresu panującego podczas takich sytuacji, a tym samym zoptymalizowanie niesienia pomocy najmłodszym poszkodowanym.

Cele kursu

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznać wstępnie stan zdrowia poszkodowanego, wezwać właściwą pomoc,
 • udzielić pomocy właściwej do stanu osoby poszkodowanej,
 • zachować się w sytuacji: nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz dzieci, zadławienia u osób dorosłych oraz dzieci, zapaści związanej z cukrzycą, napadu duszności, drgawek, wystąpienia urazów głowy, klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, kończyn, wystąpienia masywnego krwotoku tętniczego, poparzenia termicznego i chemicznego, nagłego zatrucia przez drogi pokarmowe oraz oddechowe.

Grupy ćwiczeniowe są nie większe niż 8 osób.

Tematy zajęć

 • tematy teoretyczne,
 • aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 • psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem, radzenie sobie ze stresem,
 • bezpieczeństwo na miejscu wypadku,
 • łańcuch przeżycia,
 • omdlenie,
 • poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 • niedrożność dróg oddechowych, zadławienie u dorosłych i u dzieci,
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci BLS,
 • rany i krwotoki,
 • nagłe zachorowania: cukrzyca, atak drgawek, duszności,
 • najczęstsze urazy występujące u dzieci i młodzieży: uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),
 • oparzenia termiczne i chemiczne,
 • zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,
 • ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,
 • apteczka pierwszej pomocy.

Ćwiczenia

 • tamowanie krwotoków, wykonywanie opatrunków, unieruchamianie złamań,
 • resuscytację krążeniowo–oddechową u osób dorosłych i dzieci z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • pozycje ratownicze,
 • postępowanie w przypadku zadławienia,
 • symulowane scenariusze.

Kursy dla firm i instytucji

Kodeks Pracy nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy. Proponujemy Państwa firmie szkolenia dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

Cele kursu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, uświadomienie istnienie potencjalnych zagrożeń w zakładzie pracy oraz poprawę bezpieczeństwa w Państwa firmie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznać wstępnie stan zdrowia poszkodowanego, wezwać właściwą pomoc,
 • udzielić pomocy właściwej do stanu osoby poszkodowanej,
 • zachować się w sytuacji: nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz dzieci, zadławienia u osób dorosłych oraz dzieci, nagłego zachorowania: cukrzycy, napadu duszności, drgawek, wystąpienia urazów głowy, klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, kończyn, wystąpienia masywnego krwotoku tętniczego, poparzenia termicznego i chemicznego, nagłego zatrucia przez drogi pokarmowe oraz oddechowe.

Tematy

 • tematy teoretyczne,
 • aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 • psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem, radzenie sobie ze stresem,
 • bezpieczeństwo na miejscu wypadku,
 • łańcuch przeżycia,
 • omdlenie,
 • poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 • niedrożność dróg oddechowych, zadławienie u dorosłych i u dzieci,
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci BLS,
 • rany i krwotoki,
 • nagłe zachorowania: cukrzyca, atak drgawek, duszności,
 • najczęstsze urazy występujące u dzieci i młodzieży: uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),
 • oparzenia termiczne i chemiczne,
 • zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,
 • ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,
 • apteczka pierwszej pomocy.

Ćwiczenia

 • tamowanie krwotoków, wykonywanie opatrunków, unieruchamianie złamań,
 • resuscytację krążeniowo–oddechowa u osób dorosłych i dzieci z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • pozycje ratownicze,
 • postępowanie w przypadku zadławienia,
 • symulowane scenariusze,
 • warsztaty z pierwszej pomocy dla rodziców,
 • pierwszą pomoc dla kadry dydaktycznej.

Kurs dla pracowników oświaty

Kurs skierowany jest do nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników placówek oświaty. Jego celem jest przekazanie uczestnikom aktualnych zasad udzielania pierwszej pomocy, uświadomienie potencjalnych zagrożeń oraz podniesienie bezpieczeństwa w placówce.

Przykładowe formy prowadzenia zajęć

 • szkolenie 4–godzinne w grupie 15–osobowej; zajęcia prowadzone jako wykład; 1 instruktor;
 • szkolenie 6–godzinne w grupie 25–osobowej; zajęcia prowadzone jako wykład, warsztaty; 1 instruktor;
 • szkolenie 10–godzinne w grupach 8–osobowych; zajęcia prowadzone jako wykład, pokaz, warsztaty, ćwiczenia praktyczne; 1 instruktor na 8 osób.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik pierwszej pomocy oraz brelok ratowniczy.Podczas ćwiczeń wykorzystywany jest najwyższej jakości sprzęt dydaktyczny (manekiny szkoleniowe oraz zewnętrzne automatyczne defibrylatory). Organizator szkolenia zapewnia minibufet (ciastka, soki, woda, kawa i herbata).

Tematy

 • tematy teoretyczne,
 • aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 • psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem, radzenie sobie ze stresem,
 • bezpieczeństwo na miejscu wypadku,
 • łańcuch przeżycia,
 • omdlenie,
 • poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 • niedrożność dróg oddechowych, zadławienie u dorosłych i u dzieci,
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci BLS,
 • rany i krwotoki,
 • nagłe zachorowania: cukrzyca, atak drgawek, duszności,
 • najczęstsze urazy występujące u dzieci i młodzieży: uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),
 • oparzenia termiczne i chemiczne,
 • zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,
 • ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,
 • apteczka pierwszej pomocy.

Ćwiczenia

 • tamowanie krwotoków, wykonywanie opatrunków, unieruchamianie złamań,
 • resuscytację krążeniowo–oddechowa u osób dorosłych i dzieci z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • pozycje ratownicze,
 • postępowanie w przypadku zadławienia,
 • symulowane scenariusze.